Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.SITELAW.PL

SPIS TREŚCI

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2 USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU
 • 3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 • 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ORAZ LICENCJA PRODUKTU CYFROWEGO
 • 5 CENY, PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA
 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
 • 8 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI KONSUMENCKICH
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA  I FORMULARZ

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

DEFINICJE

Kodeks cywilny         ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konsument Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego (w szczególności więc osoba fizyczna, która chce skorzystać z usług w celach prywatnych).

Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego

Przedsiębiorca  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona z uprawnieniami dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu konsumenta wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kupujący Użytkownik, który w ramach Serwisu dokonuje zakupu Produktu cyfrowego,

Konsultacji online, szkolenia, audytu

Prawo ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

konsumenckie

Konsultacja online Usługa doradztwa prawnego w zakresie wybranym przez klienta na etapie zapoznania się z ofertą  Usługodawcy znajdującą się w Serwisie świadczona z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub telefonicznie

Usługa doradztwa prawnego w zakresie udostępnienia dokumentu tekstowego

Wzór dokumentu w zakresie wybranym przez Kupującego spośród usług dostępnych w Serwisie

Produkt cyfrowy Produkt wybrany przez Kupującego w postaci wzoru umowy lub innego dokumentu, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa konsumenckiego

serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.sitelaw.pl,  którego

Serwis właścicielem jest Usługodawca.

Umowa

dostarczenia

Produktu cyfrowego

umowa odpłatnego udostępnienia Wzoru dokumentu, na zamówienie Kupującego, Produktu cyfrowego, obejmująca udzielenie licencji na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, zawarta z wykorzystaniem Serwisu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Umowa  umowa obejmująca doradztwo prawne w wymiarze jednej godziny zegarowej, o zawarta z wykorzystaniem Serwisu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, przeprowadzenie realizowana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za Konsultacji online pomocą aplikacji Microsoft Teams

Usługa usługi w Serwisie świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez

Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Usługodawca Adam Koper prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą

Doradztwo Prawne Adam Koper, ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, NIP:

6551882039, REGON: 260463402

Ustawa o prawie autorskim ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

UŚUDE ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Użytkownik osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystający z Serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca jest właścicielem Serwisu.
 2. Celem Serwisu jest publikowanie i oferowanie Produktów cyfrowych oraz Konsultacji online na rzecz

Użytkowników, umożliwienie zapoznania się z ofertą Usługodawcy oraz zawieranie z Użytkownikami

Serwisu umów o Udostępnienie produktu cyfrowego i/lub o świadczenie Usług polegających na Konsultacji online wybranego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu zagadnienia prawnego.

 1. Regulamin określa:
  • Zasady składania zamówień i zawierania Umów udostępniania Produktów cyfrowych;
  • Rodzaje i zakres Usług oraz Produktów cyfrowych;
  • Warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  • Tryb postępowania reklamacyjnego;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Transakcji oraz Usług.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem Umowy nieodpłatnie (pod adresem: www), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, o czym Użytkownik jest informowany wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik akceptuje ich stosowanie, klika „Rozumiem i akceptuję”. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie wyłączyć stosowanie plików „cookies”  z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące celów i funkcji stosowania przez Serwis plików „cookies”, znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się pod następującym adresem: sitelaw.pl/politykaprywatnosci.
 5. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • dostęp do sieci Internet (łącze min. 2 Mb/2);
  • dostęp do przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft

Edge);

 • dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet i przeglądarki internetowej a także prowadzenie tele lub wideokonferencji.
 1. Odczytanie, odtworzenie lub dostęp do Produktów cyfrowych wymaga spełnienia warunków technicznych warunków technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a nadto oprogramowania umożliwiającego odczytywanie lub edytowanie plików w rozszerzeniu .doc.
 2. Skorzystanie z usługi Konsultacji online oprócz wymagań wskazanych w ust. 7 powyżej wymaga również posiadania sprawnego mikrofonu, głośników oraz kamerki internetowej umożliwiającą prawidłowe korzystanie z aplikacji Microsoft Teams.

§ 2 Usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Usługodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi Serwis, za pomocą którego umożliwia zapoznanie się z jego działalnością oraz zakresem świadczonych usług/produktów, kontakt z nim, zapoznanie się prezentowana przez niego bazą wiedzy, składanie zamówień Produktów cyfrowych, zawieranie Umów dostarczenia Produktów cyfrowych pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, składanie zamówień na Konsultację online, zawieranie Umów o przeprowadzenie Konsultacji online pomiędzy Usługodawcą a Kupującym.
 2. Dodatkowo usługodawca świadczy usługę subskrypcji newsletteru.
 3. W celu zawarcia przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy o udostępnienie Produktu cyfrowego i/lub Umowy o przeprowadzenie konsultacji online, szkolenia lub audytu Usługodawca nie przewiduje konieczności założenia konta Użytkownika.
 4. Wszelkie Umowy zawierane i wykonywane są w języku polskim i mają jednorazowy charakter chyba, że strony w osobnym porozumieniu ustalą inaczej.
 5. Kupujący co do zasady ma do wyboru trzy opcje zakupu w odniesieniu do Produktów cyfrowych i Konsultacji online. Kupujący może skorzystać z następujących opcji:
  • zakupu Konsultacji online danego zagadnienia;
  • zakupu Produktu cyfrowego w postaci wzoru dokumentu regulującego wybrane zagadnienie spośród prezentowanych w Serwisie;
  • zakupu Konsultacji online i dopasowanego Produktu cyfrowego w postaci dokumentu regulującego wybrane zagadnienie z uwzględnieniem informacji uzyskanych od Kupującego na potrzeby określonego stanu faktycznego.
 6. Usługa, o której mowa w ust. 5 pkt. 3 powyżej wymaga uprzedniego kontaktu Kupującego z Usługodawcą w celu ustalenia zakresu prac i warunków realizacji usługi. Usługodawca w celu skorzystania z tego typu usługi powinien postępować zgodnie z informacją, która wyświetla się po kliknięciu w przycisk „czytaj więcej”, która dostępna jest przy tym wariancie produktu, o ile przy danym produkcie opcja ta jest dostępna.
 7. Udostępnianie Produktu cyfrowego Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego doradztwo prawne polegające na dostarczeniu mu treści cyfrowej w postaci przesłanego wzoru dokumentu zgodnie z wyborem Kupującego spośród dostępnych w Serwisie Produktów cyfrowych. Usługa ta ogranicza się do udostępnienia wzoru dokumentu, który nie stanowi dopasowanego rozwiązania prawnego,  a jest przykładowym dokumentem regulującym zagadnienia dotyczące danego zagadnienia prawnego.

§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Kupujący dokonując zamówienia Produktu cyfrowego, Konsultacji online lub innej usługi prezentowanej w Serwisie, składa ofertę jego kupna na warunkach podanych w opisie Produktu cyfrowego oraz Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z usług polegających na Konsultacji online i przygotowaniu dopasowanego wzoru umowy Kupujący powinien skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia zakresu prac i warunków realizacji usługi w sposób opisany w § 2 ust. 6 powyżej.
 3. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, po zalogowaniu się na swoje Konto.
 4. Składając zamówienie Kupujący:
  1. wybiera dany Produkt cyfrowy lub usługę za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”,
  2. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznych obowiązujący w Serwisie i znajdujący się pod adresem strony internetowej Serwisu: www.sitelaw.pl/regulamin.
  3. wskazuje adres miejsca zamieszkania/siedziby Kupującego i inne dane wymagane do właściwego rozliczenia transakcji (np. NIP w przypadku Użytkowników niebędących

Konsumentami);

 1. potwierdza sposób płatności za Produkt cyfrowy (płatność on-line) i sposób dostarczenia produktu cyfrowego (tj. na wskazany w zamówieniu adres mailowy); e. fakultatywnie – wyraża
 2. zapoznaje się z poprawnością złożonego zamówienia oraz podanych w nim danych

(podsumowanie zamówienia);

 1. potwierdza złożenie zamówienia na Produkt cyfrowy poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.
 1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy w takim przypadku Usługodawca dostarcza Kupującemu Produkt cyfrowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez Serwis płatności on-line. W przypadku braku zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Serwis dostarcza Użytkownikowi Produkt cyfrowy na Konto nie później niż w ciągu 24 godzin po upływie terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi jego oświadczenie woli wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia ze Sprzedającym Umowy udostępnienia Produktu cyfrowego.
 3. Po wypełnieniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia i kliknięcia ikony „Dalej, przejdź do podsumowania zamówienia”, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, która zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia i stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedającego (wpłynięcia Zamówienia do systemu Serwisu) – wiadomość ta nie stanowi oświadczenia woli Usługodawcy co do zawarcia Umowy udostępnienia Produktu cyfrowego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 4. Umowa udostępnienia Produktu cyfrowego zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji”, która zawiera potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia Umowy udostępnienia Produktu cyfrowego składane przez Sprzedającego za pośrednictwem Usługodawcy). W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (np. w przypadku ustalenia konfliktu interesu między Kupującym a klientem lub byłym klientem Usługodawcy), Usługodawca poinformuje o tym Kupującego w drodze wiadomości e-mail zatytułowanej „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji” oraz niezwłocznie zwróci Kupującemu należność odpowiadającą cenie zapłaconej za Produkt lub Produkty cyfrowe. Zwrot należności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Serwis przesłał Kupującemu wiadomość e-mail zatytułowaną „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji”, w ten sam sposób, w jaki Kupujący zrealizował płatność.
 5. Umowa udostępnienia Konsultacji online, konsultacji i przygotowania dedykowanej umowy, szkolenia, audytu zostaje zawarta z chwilą ustalenia między stronami dogodnego terminu przeprowadzenia konsultacji / konsultacji w ramach przygotowania dopasowanej umowy / terminu szkolenia lub audytu i otrzymania przez Użytkownika drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie terminu konsultacji”, która zawiera potwierdzenie przyjęcia terminu odbycia konsultacji (oświadczenie woli zawarcia Umowy Konsultacji online składane przez Usługodawcę).  W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (np. w przypadku ustalenia konfliktu interesu między Kupującym a klientem lub byłym klientem Usługodawcy), Usługodawca poinformuje o tym Kupującego w drodze wiadomości e-mail zatytułowanej „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji” oraz niezwłocznie zwróci Kupującemu należność odpowiadającą cenie zapłaconej za usługę Konsultacji online. Zwrot należności, o której mowa  w zdaniu poprzedzającym nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Serwis przesłał Kupującemu wiadomość e-mail zatytułowaną „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji”, w ten sam sposób, w jaki Kupujący zrealizował płatność.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie treści zawieranej Umowy udostępnienia Produktu cyfrowego następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 7. Faktura lub inny dokument dotyczący sprzedaży zostaje przekazany na adres e-mail Kupującego w terminie 7 dni od dokonania płatności za Produkt cyfrowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na dostarczenie mu faktury VAT lub innego dokumentu dotyczącego sprzedaży na podany w procesie składania zamówienia adres e-mail Użytkownika.
 8. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Serwis do realizacji do momentu udostępnienia Programu cyfrowego za pomocą poczty mailowej. W odniesieniu do usługi konsultacji, konsultacji i przygotowania dopasowanej umowy / szkolenia / audytu modyfikacji zamówienia Kupujący może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: kontakt@sitelaw.pl. Kupujący może dokonać zmiany w złożonym zamówieniu do momentu odbycia się czynności w ustalonych między stronami terminach. Zmiany zamówienia mogą dotyczyć: wybranego Produktu cyfrowego (zmiana na inny) / daty konsultacji, szkolenia, audytu,  danych do faktury VAT lub innego dokumentu dotyczącego sprzedaży lub rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. Kupujący dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.
 9. W przypadku, gdy Kupujący rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia zgodnie z ust. 10 powyżej, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie za Produkt lub Produkty cyfrowe, których rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Serwis otrzymał daną rezygnację. Zwrot należności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w ten sam sposób, w jaki Użytkownik zrealizował płatność.

§ 4 Własność intelektualna oraz licencja Produktu cyfrowego

 1. Wszystkie Produkty cyfrowe oraz treści, które są umieszczane w Serwisie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, w szczególności teksty, grafiki, logotypy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

w szczególności Ustawy o prawie autorskim i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy lub Sprzedającemu.

 1. W przypadku zawarcia Umowy udostępnienia Produktu cyfrowego, Sprzedający udziela Kupującemu w ramach zapłaconej przez Kupującego ceny za Produkt cyfrowy niewyłącznej, udzielonej na czas nieoznaczony, nieograniczonej terytorialnie oraz obejmującej wyłącznie następujące pola eksploatacji licencji:
  1. utrwalanie Produktu cyfrowego,
  2. przechowywanie Produktu cyfrowego w pamięci Urządzeń służących do odczytu Produktu cyfrowego,
  3. modyfikacji dokumentu na własne potrzeby,
  4. odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie Produktu cyfrowego.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Produktu cyfrowego, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem.

§ 5 Ceny, płatność oraz dostawa

 1. Ceny Produktów cyfrowych i usług oferowanych w Serwisie umieszczone są przy każdym z Produktów cyfrowych i usług.
 2. Wszystkie podawane w Serwisie ceny są wyrażone w złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Ceną wiążącą Kupującego jest cena Produktów cyfrowych podana na oficjalnej stronie Serwisu w chwili składania przez Kupującego zamówienia, chyba że strony w osobnym porozumieniu ustalą co innego.
 4. Wyłączną formą płatności za Produkty cyfrowe jest płatność on-line (przelew elektroniczny, bankowy bądź kartą kredytową), chyba że strony osobnym porozumieniem ustalą co innego.
 5. Produkty cyfrowe są dostarczane Kupującemu wyłącznie w formie wiadomości mailowej zawierającej bezpośredni link umożliwiający dostęp do Produktu cyfrowego lub plik tekstowy przesyłany w formie załącznika.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku umów zawieranych poza lokalem lub przy pomocy porozumiewania się na odległość z Usługodawcą, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta realizacja Umowy ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do złożenia wyraźnego oświadczenia. W przypadku wykonania prawa odstąpienia po zgłoszeniu wskazanego żądania, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od umowy:
  • przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
  • przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@sitelaw.pl.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta korzystając z uprawnienia do odstąpienia od umowy może sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca wyśle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w zwrotnej wiadomości e-mail). Jeżeli w danej sytuacji wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 2 do 4 powyżej Usługodawca poinformuje Kupującego o tym fakcie.
 9. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się ją za niezawartą, z zastrzeżeniem ust. 8 zdanie ostatnie.
 10. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Kupującemu przysługują względem Usługodawcy oraz Sprzedającemu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), a postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie ich nie wyłączają ani nie ograniczają.
 2. Reklamację dotyczącą świadczonych usług należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@sitelaw.pl.
 3. Reklamację dotyczącą Produktów cyfrowych należy złożyć na piśmie na adres Sprzedającego wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającego zawarcie Umowy udostępnienia Produktu cyfrowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane identyfikujące Kupującego (w tym jego dane teleadresowe) składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z zaistniałą wadą.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego złożonego przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np. wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych, wysyłania treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co do których Użytkownikowi nie przysługują autorskie prawa majątkowe.

§ 8 Pozasądowe metody rozwiązywania reklamacji konsumenckich

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość ́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Spory pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę mogą zostać zakończone polubownie, np. w drodze postępowania:
  • w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które jest wszczynane na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014);
  • przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1356); sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa może być zawarta w języku polskim.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. W razie braku dojścia do porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze postępowania sądowego według właściwości ustalonej w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Serwisu, dostępnej pod adresem: sitelaw.pl/politykaprywatnosci.
 7. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. W stosunku do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia Umowy.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie od chwili opublikowania w Serwisie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.07.2021 r.

Załączniki

Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia 

i formularz odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca zapewnia możliwość porozumiewania się w tym zakresie w następujący sposób:
  • przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres kontakt@sitelaw.pl,
  • przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@sitelaw.pl,
  • osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, tj. pod adresem: ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków.

Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania tego prawa przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

1.     SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dostarczenia umowy odstąpić  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem poniższych okoliczności.

Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usługi tłumaczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

 

2.      BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług tłumaczenia, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

Miejscowość……… data……….

 

………………………………………

imię i nazwisko

 

……………………………………….

ulica, nr domu

 

……………………………………….

kod pocztowy,  miejscowość

 

DORADZTWO PRAWNE ADAM KOPER

ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / poza lokalem przedsiębiorstwa(*)

 

                Ja ………………….……………niżej podpisany/a odstępuję od umowy o świadczenie usługi …. zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa (*) w dniu ……………. nr………………..

 

……………………………………

Podpis konsumenta

                (*) Niepotrzebne skreślić